УСТАВ

Устав на сдружение с нестопанска цел
1. I. Общи положения
2. Статут
1. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си,учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
2. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
3. Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
4. Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
3. Наименование
1. Наименованието на сдружението е „ОБЕДИНЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ БРОКЕРИ”. На латиница наименованието се изписва, както седва: ”UNITED BROKERS IN INSURANCE“
2. Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището,адреса, съда, където е регистрирано сдружението и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъде посочвани в документите от кореспонденцията на сдружението.
3. Наименованието на клоновете на сдружението се образува като към наименованието на сдружението се добавя указанието „клон“ и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
4. Седалище и адрес на управление
5. Седалището и адресът на сдружението са: гр. София, община „Средец” ул. „Христо Белчев” № 1, ет. 3, надпартерен.
6. Срок
7. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.
8. Определяне на дейността
1. Сдружението осъществява дейност в частна полза, изразяваща се в:
1. Публикуване и популяризиране в Интернет или по друг начин, текстове и материали, относно продажбата на застрахователни продукти;
2. Разработване и осъществяване на програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността на застрахователните брокери;
3. Представителство и защита на интересите на своите членове пред трети лица и държавни органи;
4. сътрудничество с организации, институции, физически и юридически лица в страната и чужбина за своевременно обменяне на информация и идеи;
5. Организиране на семинари, конференции и други форуми на регионално и национално ниво
9. Основни цели на сдружението
10. Основни цели на сдружението са:
1. Развитие, популяризиране и утвърждаване на дейността на застрахователния брокер;
2. Подпомагане на информационното обслужване на застрахователния брокер;
3. Утвърждаване в обществото на значимостта на застрахователния брокер чрез съвременни информационни технологии;
4. Осъществяване на непрекъсната връзка с лицензирани застрахователни компании;
5. Договаряне и сключване от името и за сметка на застрахователните брокери договори със застрахователните компании за извършване на посредническа дейност
11. Средства за постигане на целите на сдружението
12. Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са: встъпителна вноска и годишен членски внос, както и всички други, допустими от закона.
13. II. ЧЛЕНСТВО
14. Членски права и задължения
1. Членуването в сдружението е доброволно. Членове могат да бъдат физически и юридически лица.
2. Член на сдружението може да бъде всяко юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
3. Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
15. Всеки член на сдружението има право:
1. да участвува в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. да се ползува от имуществото на сдружението и от резултатите от дейността му.
16. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. да внася годишния си членски внос;
2. да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
17. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено другиму чрез упълномощаване с пълномощно с нотариална заверка на подписа.